Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Công văn hướng dẫn việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hội có tính đặc thù


Ngày 12/11/2010, GS-TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đã ký công văn gửi các tỉnh, thành Hội Khuyến học hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hội có tính đặc thù. Sau đây là toàn văn nội dung công văn:
Kính gửi:  Thường trực Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố  

            Ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg về việc quy định Hội có tính đặc thù. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2010.

            Căn cứ Điều 2 của Quyết định thì Hội Khuyến học Việt Nam đã được công  nhận là Hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Trong 28 Hội có tính đặc thù (trong phụ lục đính kèm Quyết định), nhiều Hội có hoạt động trong phạm vi địa phương nên Điều 3 của Quyết định có quy định: Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương“Căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này và điều kiện ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương”.

           Do thời gian họp Hội đồng nhân dân của các tỉnh, thành phố cũng vào thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành nên Thường trực Trung ương Hội KHVN hướng dẫn Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố thực hiện gấp các công việc sau đây:

1. Báo cáo Thường trực Tỉnh/Thành uỷ, Thường trực Uỷ ban Nhân dân và  Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Đồng kính gửi Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc,  Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh, thành phố) về Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg.

           2. Báo cáo tóm tắt về tổ chức Hội của tỉnh, thành phố và các kết quả đạt được từ khi thành lập Hội đến nay (căn cứ vào Điểm a, b, c – khoản 3 – Điều 1 của Quyết định).

           3. Tham mưu:
- Căn cứ vào Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ, tranh thủ sự đồng thuận của Sở Nội vụ, Sở Tài chính. Tỉnh, thành Hội chủ động chuẩn bị văn bản trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành ra quyết định thực hiện Quyết định 68/2010/QĐ-TTg trước 20/12/2010 để kịp có hiệu lực thi hành từ năm 2011.

- Trước mắt, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, có thể có một bản đề nghị về ngân sách hoạt động, biên chế (hoặc định biên), trụ sở… cho phù hợp với hoạt động của Hội và điều kiện của tỉnh, thành phố để dễ được lãnh đạo tỉnh, thành phố chấp thuận.

- Trung ương Hội Khuyến học sau khi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg đối với Hội đặc thù hoạt động ở địa phương.

Trên cơ sở được UBND tỉnh, thành phố duyệt cấp ban đầu, các tổ chức Hội bảo đảm hoạt động ngày một hiệu quả, có tác dụng tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương tạo một chuyển biến mới của tổ chức Hội đặc thù.
                                                                                 
                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI
                                                                                      Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                            GS.TS Phạm Tất Dong


BBT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét