Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC THÔN NGA MY THƯỢNG ( Thanh Mai – Thanh Oai – Hà Nội)


     1/ Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng là Hội cấp cơ sở của Hội Khuyến học Việt Nam, là hội viên tập thể và trực thuộc Hội Khuyến học xã Thanh Mai, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động được quy định trong  Điều lệ của Hội Khuyến học Việt Nam.
     2/ Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng hoạt động nhằm:
    - Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của con em và người dân thôn Nga My Thượng, đặc biệt chú ý những người nghèo không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, góp sức phấn đấu cho sự phát triển giáo dục trong thôn, động viên tinh thần hiếu học, tiến tới lập thân, lập nghiệp bằng tài sản trí tuệ của các thế hệ trẻ, làm rạng rỡ quê hương.
     - Cổ vũ vai trò và động viên, quan tâm đến người thầy, chăm sóc người thầy tâm huyết đã hoặc đang tham gia giảng dạy con em thôn Nga My Thượng ở các bậc học phổ thông,  xứng đáng với truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam.
      3/ Các nguyên tắc hoạt động của Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng:
            -   Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã, chi bộ thôn và sự hướng dẫn của Hội Khuyến học cấp trên,  sự hỗ trợ của Mặt trận tổ quốc các cấp.
               -    Thường xuyên động viên, giúp đỡ  học sinh  thôn Nga My Thượng. Động viên, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học tập. Hàng năm cần tổ chức tuyên dương các cháu học giỏi, vượt khó học tập.
           -      Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước vì sự nghiệp khuyến học của thôn Nga My Thượng.
    4/ Nhiệm vụ của Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng
   a/Quản lý hội viên, tuyên truyền phát triển hội viên mới.

        b/Phổ biến và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội và Điều lệ Hội. Mở rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài đến tận gia đình và từng hội viên thi đua khuyến học.

        c/Hằng năm tổ chức khen thưởng cá nhân , tổ chức có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội; tiêu biểu trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

         d/Quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học trong phạm vi hoạt động của thôn. Hội Khuyến học thôn có tư cách để vận động tài trợ cả đối với những phụ huynh có khả năng tài chính và những nhà hảo tâm, quan tâm giúp đỡ học sinh chăm ngoan, hiếu học, có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn.
      5/  Đại hội toàn thể của Hội khuyến học thôn Nga My Thượng được triệu tập 5 năm hai lần để thảo luận văn kiện của Hội cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định chương trình công tác nhiệm kỳ tiếp theo; cử Ban chấp hành mới; cử đại biểu dự Đại hội cấp trên.
      6/ Ban chấp hành Hội Khuyến học thôn Nga my Thượng có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội cấp trên, chương trình công tác của Đại hội Khuyến học thôn; xây dựng tổ chức Hội Khuyến học thôn; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động khuyến học, góp phần tích cực thực hiện xã hội hoá giáo dục ở thôn; xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ khuyến học của Hội ; chuẩn bị Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể của Hội Khuyến học thôn nhiệm kỳ tới.
       Ban chấp hành Hội KH thôn nếu có từ 09 uỷ viên trở lên được cử Ban thường vụ gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các uỷ viên để điều hành công việc thường xuyên của Hội;  nếu dưới 09 uỷ viên, chỉ cử Chủ tịch, Phó chủ tịch.
       Ban chấp hành Hội cơ sở phân công một uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra; một uỷ viên phụ trách Quỹ khuyến học thôn.
          Ban chấp hành Hội KH thôn họp 03 tháng một lần.
     7/ Người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tâm huyết với sự phát triển giáo dục  thôn Nga My Thượng, tự nguyện  tham gia hoạt động theo quy dịnh và sự phân công của Hội KH thôn đều được xem xét và công nhận là thành viên của Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng.
            Hội viên có quyền lợi :
         - Bàn bạc công việc của Hội KH thôn, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học và sự nghiệp giáo dục của thôn.
         - Bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành Hội.
          - Hưởng các quyền lợi do hoạt động của Hội đem lại.
     Hội viên có nhiệm vụ :
             - Tôn trọng và thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học VN , quy định của Hội KH thôn, nghị quyết công tác của Hội.
              - Tuyên truyền cho Hội và phát triển hội viên mới.
              - Đóng hội phí và tham gia xây dựng quỹ Hội.
        8 / Các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thôn Nga My Thượng, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng Hội và phát triển sự nghiệp khuyến học thôn, được Hội ghi nhận trong sổ vàng của Hội Khuyến học thôn
                TM Ban Chấp hành Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng
                                                  Chủ tịch
                                              Hà Trọng Huấn

Liên hệ theo :
- Hòm thư điện tử của Hội KH NMT: hoikhngamythuong@gmail.com   khuyenhocngamy@gmail.com
   -Blog “ Khuyen hoc nga my” :   http://vn.360plus.yahoo.com/hkhngamythuong/          hoặc  http://hkhngamythuong.blogspot.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét