Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QŨY KHUYẾN HỌC NGA MY THƯỢNG

    1/ Mục đích: Quỹ Khuyến học thôn Nga My Thượng ( sau đây viết tắt là Quỹ KHNMT) do Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng thành lập và quản lý, nhằm mục đích khuyến khích, động viên, biểu dương sự học của các gia đình và con em có quê hương nội, ngoại hoặc đã, đang cư trú tại thôn Nga My Thượng, tạo điều kiện cho việc nâng cao dân trí, xuất hiện nhân tài của đất Nga My, góp phần  phát triển giáo dục của địa phương và đất nước.
   2/ Nguyên tắc thành lập: Quỹ KHNMT thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và theo phương thức đầu tư trực tiếp nhằm tài trợ cho các hoạt động khuyến học. Quỹ KHNMT tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện và theo quy định này.  
    3/ Hình thức ghi nhận đóng góp: Quỹ KHNMT ghi nhận sự đóng góp bằng công sức, bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân dưới hình thức ghi vào SỔ VÀNG KHUYẾN HỌC của thôn Nga My Thượng.
   4/ Chức năng: Quỹ KHNMT có chức năng vận động các nguồn tài trợ, để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học của thôn Nga My Thượng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội Khuyến học cơ sở được quy định trong Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam tại Điều 23.
     5/  Nhiệm vụ chính: Để thực hiện chức năng trên, Quỹ KHNMT có các nhiệm vụ chính:
        a/ Vận động và tiếp nhận tài trợ (kể cả tài trợ theo địa chỉ) một cách hợp pháp của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.  
           b/ Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các đơn vị đóng trên địa bàn.  
           c/ Quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, có hiệu quả.
     6/ Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Quỹ KHNMT gồm có:
      a/ Ban quản lý Quỹ gồm: Trưởng Ban, các Phó Ban và uỷ viên thư ký. Trưởng Ban quản lý Quỹ phải là thành viên của  Hội Khuyến học Thôn Nga My Thượng. Ban quản lý Quỹ do Hội Khuyến học thôn bầu hoặc cử.                
     b/ Hội Khuyến học Thôn Nga My Thượng định kỳ tiến hành kiểm tra, kiểm soát Quỹ Khuyến học Nga My Thượng thực hiện đúng Quy định.
     c/ Kế toán; Thủ quỹ.
     7/ Trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý Quỹ:
      a/ Xây dựng phương hướng hoạt động, vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ, kế hoạch khuyến học của thôn. 
    
      b/Xây dựng  kế hoạch tài chính, thẩm tra báo cáo quyết toán quỹ.    
  
      c/ Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng quỹ; xây dựng các định mức chi theo kế hoạch hoạt động của quỹ trong từng thời kỳ. 
   
      d/ Xem xét, cám ơn và trả lời chất vấn (nếu có) của các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ.

       e/ Định kỳ một năm một lần tổ chức hội nghị hoặc gặp mặt các nhà tài trợ báo cáo tình hình sử dụng Quỹ và kết quả khuyến học.

       g/ Ban quản lý Quỹ cử kế toán, Thủ quỹ của Quỹ.  h/ Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, quản lý vốn và tài sản của quỹ theo đúng các quy định của Quy chế Quỹ và quy định của pháp luật.  

       i/ Báo cáo với Hội Khuyến học thôn và các cấp có trách nhiệm về tình hình hoạt động của Quỹ.
       8/ Nguồn tài chính: Quỹ KHNMT hình thành và phát triển từ các nguồn tài chính hợp pháp sau đây:
      a/ Sự tài trợ dưới mọi hình thức, kể cả tài trợ theo địa chỉ, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để phục vụ sự nghiệp giáo dục của thôn Nga My Thượng.
    b/ Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các đơn vị trong thôn.
    c/ Thu lãi từ tài khoản của quỹ tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu vì mục tiêu khuyến học (nếu có).
     d/ Thu từ sự hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của quỹ khuyến học các cấp.
     e/ Các khoản thu hợp pháp khác.
  9/ Sử dụng Quỹ: Quỹ KHNMT sử dụng đúng mục đích sau:    
        a/ Tài trợ cho các chương trình, đề án phát triển giáo dục, khuyến học hoặc địa chỉ chỉ định của tổ chức, cá nhân tài trợ trên địa bàn của thôn.
        b/ Biểu dương, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã vượt khó đạt  thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.
       c/ Biểu dương, tặng giải thưỏng cho học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực.  
       d/ Trợ giúp các đối tượng có năng khiếu đặc biệt trên các lĩnh vực để có điều kiện phấn đấu trở thành tài năng.
       e/ Chi cho các hoạt động  khuyến học khác.
       h/ Mức chi cao nhất không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý quỹ, theo các định mức chi do Ban quản lý Quỹ xây dựng trên cơ sở áp dụng các quy định về quản lý chi tiêu tài chính hiện hành.
    10/ Tổ chức công tác kế toán-tài chính.
        a/ Quỹ phải tổ chức công tác kế toán-thống kê theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, thống kê; mở sổ sách kế toán ghi chép, theo dõi đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.
       b/ Hàng năm phải công bố công khai tình hình huy động và sử dụng quỹ của các tổ chức và cá nhân đã tham gia tài trợ cho Quỹ với  Hội  Khuyến học thôn, nhân dân trong thôn và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
      11/ Trong trường hợp sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thì Ban quản lý Quỹ đề nghị phải được Hội khuyến học thôn Nga My Thượng và Chủ tịch UBND xã cho phép. Khi quỹ giải thể tài sản, tài chính của Quỹ phải được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
     12/ Quy định hoạt động của Quỹ Khuyến học Nga My Thượng do Hội Khuyến học thôn Nga My Thượng ban hành                    
                                                                     TM. BCH Hội KH NMT
                                                                                   Chủ tịch
                                                            Hà Trọng Huấn
Liên hệ:
- Hòm thư điện tử của Hội KH NMT: hoikhngamythuong@gmail.com   khuyenhocngamy@gmail.com
   -Blog “ Khuyen hoc nga my” :   http://vn.360plus.yahoo.com/hkhngamythuong/          hoặc  http://hkhngamythuong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét